Regulamin Szkoły INSPIRO Sport&Fun

ORGANIZATOR:

INSPIRO Sport&Fun Łukasz Sulkiewicz
ul. J. Janowskiego 82, 30-440 Kraków,
NIP 6793077554, REGON: 526224695.

§ 1 Informacje wstępne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do wzięcia udziału w kursie pływania organizowanych przez „Szkółkę pływacką INSPIRO Sport&Fun Łukasz Sulkiewicz” i wskazuje podstawowe zasady, które każdy Uczestnik musi przestrzegać.
2. Organizator – INSPIRO Sport&Fun Łukasz Sulkiewicz, ul. Jana Janowskiego 82, 30-440 Kraków NIP 6793077554, REGON: 526224695;
3. Organizator na potrzeby niniejszego Regulaminu nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:
4. Kurs – zajęcia organizowane przez „Szkółkę pływacką INSPIRO Sport&Fun” polegające na nauce pływania;
5. Instruktor – osoba prowadząca w imieniu i na rzecz Organizatora kurs dla Uczestników w formie zajęć nauki pływania,
6. Uczestnik – osoba małoletnia biorąca udział zajęciach reprezentowana przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z nauki i doskonalenia pływania prowadzonych na poszczególnych basenach przez Organizatora a w szczególności:
– Basen Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego Kurdwanów Nowy,
ul. Wysłouchów 34a w Krakowie;
– Basen „Fabryka CIA/O” ul. Fabryczna 13 w Krakowie.

§ 2 Zawarcie umowy na odległość

1. W celu zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.), której przedmiotem jest kurs, pozwalający na czynny udział w zajęciach nauki pływania, opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) małoletniego Uczestnika powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz dokonać płatności za wybrany kurs w sposób wskazany w § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem podpisania umowy z Organizatorem co jest równoznaczne z zapoznaniem się opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika z jego postanowieniami oraz ze sposobem i warunkami świadczenia usług przez Organizatora polegających na prowadzeniu kursów nauki pływania, w szczególności przyjmuje do wiadomości, że Uczestnik musi być bezwarunkowo zdrowy i nie mieć żadnych przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w kursie.
3. Strony zawierają niniejszą umową w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, na czas określony, który jest zdeterminowany czasem trwania wybranego przez opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika kursu nauki, prowadzonego przewidzianych zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym przez Organizatora na stronie www.inspirosport.pl
4. Kurs organizowany jest w 2 (dwóch) edycjach: zimowej i letniej, z wyjątkiem kursów rozpoczynających się w trakcie trwania roku szkolnego.
5. Kurs przeznaczony jest dla minimum 3 (trzech), a maksymalnie 8 (ośmiu) osób, które spełniają wymagania wzięcia w nim udziału, przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych, korzystaniu ze strony Organizatora www.inspirosport.pl i jej funkcjonalności zobowiązuje się podawać dane, w tym dane osobowe, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, w poniżej podanym zakresie:
a) Imię małoletniego Uczestnika
b) Nazwisko małoletniego Uczestnika;
c) Data urodzenia (RRRR-MM-DD) małoletniego Uczestnika;
d) Imię opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
e) Nazwisko opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
f) Numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika;
g) Adres poczty elektronicznej (e – mail) opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) małoletniego Uczestnika,
7. Sugerowany poziom umiejętności pływackich małoletniego Uczestnika
8. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania przez Uczestnika informacji nieprawdziwych lub błędnych, odpowiedzialność w tym zakresie, w tym za skutki prawne tak podjętych działań, spoczywa na opiekunie prawnym (przedstawicielu ustawowym) małoletniego Uczestnika.

§ 3 Zdrowie i ubezpieczenie

1. Przed rozpoczęciem zajęć należy złożyć oświadczenie, iż stan zdrowia Uczestnika jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach nauki pływania.
2. Oświadczenie jest składane poprzez wysłanie podpisanej umowy na świadczenie usług z zakresu nauki i doskonalenia pływania na adres mailowy: kontakt@inspirosport.pl lub osobiście w formie papierowej instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
3. Uczestnicy kursów nauki oraz doskonalenia pływania nie są ubezpieczani przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków

§ 4 Płatności

1. Uczestnik reprezentowany przez opiekuna prawnego dokonuje opłaty za cały semestr z góry (ilość zaplanowanych zajęć przez Organizatora w semestrze x kwota za 1 zajęcia). Płatność dokonywana jest najpóźniej przed drugimi zajęciami według harmonogramu udostępnionego na stronie www.inspirosport.pl. Inny termin płatności jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem (lub jeśli Organizator ustali inny termin płatności).
2. W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie trwania semestru kwoty za semestr są wyliczane od momentu pierwszych zajęć do ostatnich zajęć w danym semestrze.
3. Pierwsze zajęcia w semestrze to pierwszy termin zajęć ustalony z Organizatorem. Nieobecność na pierwszych zajęciach musi być zgłoszona w taki sam sposób jak nieobecność na pozostałych zajęciach
4. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości dokonywania płatności za część zajęć, za wybrane zajęcia. Płatność jest z góry za jeden semestr.
5. Kwoty za poszczególne semestry są dostępne na stronie: https://inspirosport.pl/szkola-plywania/ po wybraniu odpowiedniego basenu.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Informacja o wypowiedzeniu umowy powinna zostać wysłana mailem na adres mailowy: kontakt@inspirosport.pl . Obowiązuje 14 – dniowy okres wypowiedzenia, który liczy się od dnia następującego po dniu, w którym Organizator otrzymał wypowiedzenie drogą mailową.

§ 6 Nieobecności

1. Płatność za semestr nie może być pomniejszana o równowartość zajęć na których Uczestnik nie był obecny (nieobecności zgłoszone, których nie udało się odrobić oraz nieobecności niezgłoszone).
2. W trwającym semestrze Uczestnik ma możliwość odrobienia maksymalnie 5 nieobecności. Można odrabiać tylko nieobecności zgłoszone najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
3. Nieobecność na zajęciach zgłasza się tylko poprzez wiadomość SMS na numer 668198808.
4. Nieobecności w danym semestrze można odrabiać najpóźniej do zakończenia trwającego semestru. Wyjątkiem są nieobecność na kilku (maksymalnie 3) ostatnich zajęciach w semestrze. W tym przypadku możliwość odrabiania nieobecności przenoszona jest na kolejny semestr.
5. Nieobecności odrabia się w innych grupach na podobnym poziomie umiejętności tylko gdy na danych zajęciach jest wolne miejsce w grupie.
6. Termin odrabiania zajęć ustala się indywidualnie w trakcie zgłoszenia nieobecności na zajęciach. Niezgłoszenie nieobecność na umówionym terminie odrabiania zajęć powoduje utratę możliwości odrobienia tych zajęć.

§ 7 Organizacja zajęć

1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązują się do wykonywania poleceń oraz ćwiczeń zadanych przez instruktora.
2. Dziecko, które nie stosuje się do poleceń instruktora, ma problem ze skupieniem się, nie chce wykonywać ćwiczeń, przeszkadza i po rozmowie z opiekunami nie poprawi swojego zachowania może zostać usunięte z zajęć lub może zostać zaproponowana lekcja indywidualna. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu poniesionych kosztów za zajęcia opiekunowi prawnemu.
3. Przed wejściem do przebieralni należy z kasy odebrać zegarek magnetyczny / kluczyk do szafki / a po skończonych zajęciach należy obowiązkowo oddać zegarek magnetyczny / kluczyk do kasy.
4. Uczestnicy kursu oraz rodzice wchodzący do przebieralni, zobowiązani są do pozostawienia okrycia wierzchniego oraz obuwia w szatni. Parasole należy zostawić w przeznaczonym do tego koszu.
5. Do przebieralni wolno wchodzić tylko w czystych klapkach. W klapkach nie wolno wychodzić na zewnątrz poza budynek basenowy.
6. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci czekają na instruktora w przebieralniach lub pod prysznicami.
7. Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad kursantami od momentu odebrania ich z przebieralni, spod prysznicy.
8. Po zakończonych zajęciach uczestnicy mają 30 min na przebranie się, wysuszenie włosów oraz oddanie zegarka, kluczyka do kasy oraz na odebranie karnetu.
9. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania czepka, rekomendowane są również okulary pływackie.
10. Chłopcy, mężczyźni nie mogą używać szortów (obowiązkowe są kąpielówki przylegające do ciała). Dla dziewczyn/kobiet rekomendowany jest jednoczęściowy strój.
11. Przed wejściem na halę basenową należy zostawić w szafce biżuterię, zegarki. W szczególności KOLCZYKI, PIERŚCIONKI, i ŁAŃCUSZKI NA SZYJĘ I RĘCE !
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, szafce, przebieralni.
13. Ostatni posiłek należy spożywać na 1,5 godzi przed rozpoczęciem zajęć.
14. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskami oraz skorzystać z toalety
15. Rodzice mają zakaz wchodzenia w ubraniu na halę basenową nie mogą czekać na dzieci przy prysznicach (czekają na dzieci w przebieralniach). W trakcie zajęć można oglądać zajęcia w wyznaczonym do tego miejscu przez basen.
16. Po zakończonych zajęciach (przed rozpoczęciem zajęć) uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z basenu, jaccuzi. Wyjątkiem jest sytuacja gdy rodzice lub uczestnicy zajęć wykupią indywidualnie bilet na basen.
17. Rodzice dzieci biorących udział w kursie nauki pływania, którzy chcą skorzystać z basenu zobowiązani są przed wejściem na basen do zakupienia biletu w kasie
18. W przypadku nie odbycia się zajęć (odwołania zajęć przez Organizatora) Organizator może podjąć decyzję o:
– przedłużeniu semestru o taką ilość zajęć jaka się nie odbyła;
– odbyciu się zajęć w innym terminie;
– zwrocie płatności za odwołane zajęcia.
19. W przypadku gdy Uczestnik zajęć odbiega umiejętnościami od pozostałych Uczestników grupy Organizator może zaproponować termin dodatkowych zajęć w celu wyrównania poziomu umiejętności, zmienić termin zajęć(dołączenie do grupy na odpowiednim poziomie umiejętności) lub zaproponować lekcje indywidualne.
20. W przypadku braku minimalnej ilości uczestników- minimum 3 osoby w grupie Organizator może rozwiązać grupę lub zaproponować uczestnikom inny termin zajęć.
21. W przypadku rozwiązania grupy i niemożności zaproponowania innego terminu. Organizator zwróci uczestnikowi kwotę za niewykorzystane zajęcia
22. Opiekun uczestnika (pełnoletni uczestnik) zobowiązany jest przed zakończeniem semestru poinformować Organizatora o kontynuacji lub o przerwaniu zajęć w kolejnym semestrze(drogą telefoniczną, SMS lub mailowo). W przypadku nie poinformowania Organizatora o kontynuacji Uczestnik może zostać wykreślony z listy uczestników. Opiekun uczestnika otrzyma wiadomość zwrotna od Organizatora o przyjęciu zgłoszenia.
23. W sytuacjach wyjątkowych (okresy epidemii, pandemii) należy dostosować się do szczególnych wymogów nakładanych przez dyrekcję basenów.
24. Niestosowanie się do wymogów nakładanych przez dyrekcję basenu, nieprzestrzeganie regulaminu zajęć może skutkować rozwiązaniem umowy z Uczestnikiem (opiekunem Uczestnika.